Algemene Vordering Gegevens

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden

 • Anouk Dance Experience heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Anouk Dance Experience onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij Anouk Dance Experience is ingediend. Anouk Dance Experience beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd.

Aanvulling op de Huisregels

 • Anouk Dance Experience maakt foto-, video- en geluidsopnames van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie, voor beveiligingsdoeleinden en als registratie van artistiek belang welke kunnen worden ingezet als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden.
 • Het is klanten, ouders en bezoekers alleen toegestaan foto- en/of video-opnames te maken binnen de accommodaties van Anouk Dance Experience als deze voor huiselijke doeleinden zijn. Als je opnames wilt publiceren of verspreiden, bijvoorbeeld op social media of in Whatsapp-groepen, dan mag dit enkel en alleen als uitsluitend jijzelf of jouw minderjarig kind herkenbaar in beeld is.

 

Privacyverklaring

Anouk Dance Experience, gevestigd aan Markt 1, 3841 CE te Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Anouk Dance Experience

Disteldreef 7
3845 KT Harderwijk
06-55107117
www.ade-studio.nl
Info@ade-studio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Anouk Dance Experience verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik van onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Foto- en video-opnames

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Anouk Dance Experience verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ade-harderwijk@live.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Anouk Dance Experience verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van onze ledenadministratie
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie aangaande onze website en/of dienst en/of commerciële (reclame) uitingen aangaande onze website en/of dienst
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Anouk Dance Experience analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Anouk Dance Experience maakt video-opnames voor beveiligingsdoeleinden om haar eigendommen, haar medewerkers en haar bezoekers te beschermen en er op toe te zien dat huisregels worden nageleefd

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anouk Dance Experience bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd
 • Het bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type wordt bewaard tot uiterlijk 1 maand na beëindiging van onze overeenkomst
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website worden geanonimiseerd maximaal 25 maanden bewaard
 • Video-opnames die gemaakt worden voor beveiligingsdoeleinden worden maximaal 30 dagen bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden
Anouk Dance Experience deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anouk Dance Experience blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Anouk Dance Experience jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • BitNation is de leverancier van StudioCloud, onze ledenadministratie software. In StudioCloud worden alle hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt. BitNation heeft toegang tot deze gegevens om onze ledenadministratie te kunnen verwerken en ondersteunen.
 • Yourhosting is de leverancier van hostingdiensten voor onze website en e-mail. Alle gegevens die je verstrekt door gebruik van onze website of communicatie per e-mail worden verwerkt door de servers van Yourhosting.
 • Rabobank is onze huisbankier. Middels elektronische bestanden ontvangen zij de incasso-opdrachten om verschuldigde bedragen van jouw bankrekening te kunnen incasseren. Hiertoe wordt jouw bankrekeningnummer door de Rabobank verwerkt.
 • DAS incassobureau is de leverancier van incassodiensten. Indien een betalingsachterstand ontstaat kunnen wij de vordering overdragen. Uitsluitend in dit geval ontvangen zij jouw personalia, adres, telefoonnummers en e-mailadres.

Geautomatiseerde besluitvorming
Anouk Dance Experience neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Anouk Dance Experience, tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Anouk Dance Experience gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anouk Dance Experience en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ade-harderwijk@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Anouk Dance Experience wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anouk Dance Experience neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via ade-harderwijk@live.nl. Anouk Dance Experience heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam www.ade-studio.nl naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

HOME