Algemene voorwaarden

1. Dit reglement en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van dansschool Anouk Dance Experience, hierna te noemen: ADE.

2. Elke leerling verplicht zich te houden aan de huisregels van ADE.

3. Elke leerling zal de faciliteiten van ADE geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op ADE. ADE zal geen enkele claim accepteren.

4. Elke leerling is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, diefstal, verduistering of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan ADE niet aansprakelijk gesteld worden.

5. Door de leerling berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

6. ADE is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel de inschrijving onverwijld in te trekken en de toegang tot de lessen te ontzeggen.

7. Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft ADE het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde lesgeld.

8. Het lesrooster wordt door ADE vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden.

9. Sluiting tijdens feestdagen, vakanties of andere onvoorziene omstandigheden leidt niet tot lesgeldvermindering of teruggave.

10. ADE kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

INSCHRIJVEN

1. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar vanaf het moment van inschrijving, tenzij anders vermeld (korte cursus). Na een jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd en is deze maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.

2. Nieuwe cursisten kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier.

LESGELD EN FACTURERING

1. Lesgeld dient te worden voldaan middels automatische incasso.

2. Bij inschrijving is de verantwoordelijke verplicht om voor het hele dansseizoen te betalen.

3. Restitutie is niet mogelijk.

4. Indien het lesgeld niet tijdig wordt betaald, ontvangt u een herinnering en dient u binnen 14 dagen het openstaand bedrag, vermeerderd met €5,00 administratiekosten, te voldoen.

5. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en wijzigingen.

6. De lesgeldtarieven kunnen ieder schooljaar worden aangepast.

7. Het overeengekomen lesgeldbedrag is ook verschuldigd als de leerling enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van ADE. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk wanneer ADE hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

UITSCHRIJVEN

1. De overeenkomst tussen de leerling en ADE kan door de leerling enkel via de app.

2. Eventuele achterstallige betalingen dienen na uitschrijving direct voldaan te worden.

3. Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u lesgeldplichtig en wordt het lesgeld zonder meer opgeëist.

HUISREGELS

  • In de dansschool hebben we respect voor elkaar en voor de docent. We motiveren elkaar en creëren een positieve sfeer waar iedereen zich veilig voelt.
  • In de dansstudio’s en de kleedruimte wordt geen eten en drinken genuttigd. Een flesje water is toegestaan. Deze mag mee de studio in.
  • Mobiele telefoons dienen op stil te staan tijdens de lessen en worden gelegd in de daarvoor bestemde opbergbak.
  • Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de studio te betreden. Draag bij voorkeur schoeisel met een donkere zool. Witte zolen kunnen afgeven op de dansvloer.
  • Zorg dat je op tijd bent. De leerling dient minimaal 5 min voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  • Kauwgom is niet toegestaan tijdens de lessen.
  • Omkleden gebeurt enkel in de kleedruimte en niet op de gang of in de studio.
  • De leerling zorgt dat zijn/haar spullen netjes in de kleedruimte worden gelegd en laat deze ruimte ook verzorgd achter, evenals de studio’s en toiletruimte.
  • Let goed op je eigen spullen. Gevonden voorwerpen worden maximaal twee weken bewaard.
  • Afmelden is zeer gewenst. Dit mag via de webapplicatie van ADE.